Adatkezelési szabályzat


 

 

1 – A személyes adatok védelmének fontossága

 

A CLIMALIFE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 47. ; cégjegyzékszáma: 01-09-919039) elkötelezett az Ön magánéletének védelme iránt. Ennek megfelelően a jelen szabályzatban tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak (a továbbiakban: “Adatok”) gyűjtésével, felhasználásával és továbbításával kapcsolatos gyakorlatunkról.

Amennyiben a jelen szabályzattal kapcsolatban további kérdése van, úgy írhat nekünk a fenti postai címre vagy a dpo@dehon.com e-mail címre.

 

2 – A kezelt Adatok köre

 

Tevékenységünk során az Önnek nyújtott szolgáltatásoktól függően az Ön alábbi Adatait kezelhetjük: vezetéknév és utónév; cégnél betöltött pozíció; cégnév; az Ön e-mail címe; céges telefonszám; céges cím; város; irányítószám; ország és általánosságban bármely egyéb olyan információ, amelyet Ön önkéntesen a rendelkezésünkre bocsát.

 

3 – Az Adatok kezelésének célja

 

Az Ön Adatait az alábbi célokra kezeljük:

 

 • szolgáltatásaink és ajánlataink színvonalának elemzése és folyamatos javítása;
 • ügyfeleink és megrendelések kezeléséhez szükséges műveletek elvégzése;
 • kapcsolattartás Önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása céljából;
 • weboldalunk vagy szolgáltatásunk felhasználói elégedettségének mérése;
 • kereskedelmi statisztikák fejlesztése;
 • tevékenységeink és telephelyeink kezelése és védelme;
 • tevékenységeink kezelése és nyilvántartása;
 • adatbázisaink kezelése és karbantartása;
 • hatósági és jogszabályi előírásoknak való megfelelés és annak értékelése.

Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezeléseken kívül az Ön Adatait a fentiekben meghatározott különböző célokra az  alábbi jogalapok esetén is kezelhetjük:

 • szerződés teljesítése céljából,
 • jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében,
 • jogos üzleti érdek céljára (különösen új szolgáltatások és ajánlatok kifejlesztése, vevőszolgálat fejlesztése, ügyfeleinkkel és partnereinkkel való kapcsolattartás, a társaság árui és munkatársai védelmének biztosítása, stb.)

 

4 – Az Ön jogai

 

Kérésére tájékoztatást nyújtunk Önnek a kezelt Adatokról, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb információkról. Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Továbbá Ön kérheti:

 • az Adatok helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak;
 • egyes esetekben az Adatok törlését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy jogszabályi előírás teljesítéséhez szükséges, úgy jogosultak vagyunk megtagadni a törlési kérelem teljesítését;
 • az Adatok kezelésének korlátozását az Adatok pontosságával kapcsolatos vita vagy jogszerűtlen felhasználás esetén.

Ön bármikor jogosult – indokolási kötelezettség nélkül – tiltakozni az Adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen és – az indok megalapozottsága esetén – tiltakozni bármely egyéb adatkezeléssel szemben.

Az említett jogait Ön a fenti e-mail címre küldött elektronikus levél vagy a fenti címre küldött postai levél útján gyakorolhatja, amelynek tartalmaznia kell az Ön személyazonosságát igazoló dokumentum olvasható másolatát, továbbá a tiltakozási jog gyakorlása esetén az ok megjelölését.

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások – így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679  rendelet (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) – megsértése esetén Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy bíróságtól kérhet jogvédelmet.

 

5 – Titoktartás, nemzetközi adattovábbítás és adatbiztonság

 

Az Adatok kezelésének biztonságát és titkosságát technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

Az Adatok az alvállalkozóinkon és a DEHON cégcsoportba tartozó társaságokon kívüli harmadik fél részére az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra. Alvállalkozóink kizárólag az utasításaink alapján, és a velük kötött szerződésünknek megfelelően adatfeldolgozóként járnak el.

Ugyanakkor fenntartjuk a jogot az Ön Adatainak továbbítására olyan esetekben, amikor az adattovábbítást hatósági vagy bírósági rendelkezés írja elő, továbbá amennyiben jóhiszeműen úgy véljük, hogy az adattovábbítás jogszabályi vagy hatósági előírásoknak való megfelelést szolgálja.

 

Amennyiben az Adatokat az Európai Unió területén kívüli harmadik országokba továbbítjuk, úgy biztosítjuk, hogy az adattovábbításra az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön sor (megfelelőségi határozattal rendelkező országok, általános adatvédelmi kikötések, stb.), oly módon, hogy  az biztosítsa az Ön magánéletének és alapvető jogainak megfelelő védelmét a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

 

6 – Adatkezelés időtartama

 

Az Adatok kezelésének időtartama esetenként eltérő lehet, az alábbiak függvényében:

 • az adatkezelés célja – az Adatokat kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig kezeljük;
 • jogszabályi kötelezettség – jogszabályi vagy hatósági előírás megszabhatja az Adatok kezelésének minimális időtartamát.