REACH: az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) közzétett egy KAOA (különös aggodalomra okot adó anyagok) jelöltlistát:


2008. október 28-a óta az ECHA (Európai Vegyianyag-ügynökség) honlapján 15, engedélyezési folyamatban lévő, különös aggodalomra okot adó anyagot (KAOA) tett közzé. A jelöltlista, a REACH rendelet 59.1-es cikkében részletezett, mely azonosítja az KAOA-kat a rendelet XIV. mellékletébe való lehetséges belefoglalása szerint. ("Engedélyezés" melléklet)


Az un. jelöltlistában foglalt anyagok nem alanyai betiltásnak vagy korlátozásnak, amennyiben a XIV. melléklet ezt nem említi: tehát továbbra is forgalmazhatóak (tisztán, keverékben vagy adalékként). A beszállítóknak azonban kötelességük ezen anyagokról információkat nyújtani.

A KAOA-k kommunikációjának szabályai az alábbiak:

Készítmények esetén:

  • Amennyiben az 1999/45/EK direktíva szerint a készítmény veszélyes, a REACH II. melléklete szerint a szállítók kötelessége biztonsági adatlapot szolgáltatni ügyfeleik részére.
  • Amennyiben az 1999/45/EK direktíva szerint a készítmény nem veszélyes, a REACH II. melléklete szerint a szállítók biztonsági adatlapot kérésre szolgáltatnak ügyfeleik részére, akkor, ha a készítmény legalább egy PBT, vagy vPvB, vagy VHC összetevőt egyenként legalább 0,1 tömeg% koncentrációban tartalmaz.

Gyártmányok esetén:

  • Amennyiben egy gyártmány 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban tartalmaz VHC anyagot, a szállító a rendelkezésére álló információkból a biztonságos használat érdekében elégséges információval köteles ellátni a gyártmány átvevőjét, és tartalmaznia kell legalább a VHC összetevő nevét.
  • Amennyiben az átvevő egy fogyasztó, a szállító biztonságtechnikai adatlapot a kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül küld.
  •  2011. június 1-től minden gyártó és forgalmazó köteles értesíteni az ECHA-t, amennyiben a gyártmány engedélyezett összetevőt tartalmaz, 6 hónappal annak a XIV. mellékletbe kerülése után, ha az alábbi mindkét feltétel teljesül:
    - Az összetevő mennyisége meghaladja az évi 1 tonnát.
    - Az összetevő koncentrációja a gyártmányban meghaladja a 0,1 tömeg%-ot.

A jelenlegi jelöltlista szerint 2009. január 1-től a Climalife nem fog piacra bocsátani KAOA-t (tisztán vagy készítményben).

 

További információk: www.echa.europa.eu

 

ECHA = European Chemicals Agency, Helsinki - Európai-Vegyianyag Ügynökség, Helsinki
CMR = Cancérigène, Mutagen, toxic to the Reproduction - Karcinogén, mutagen, reprotoxin
PBT = Persisting, Bioaccumulable, Toxic - Bioakkumulatív, perzisztens, mérgező
vPvB = very Persisting, very Bioaccumulable - Nagyon bioakkumulatív és nagyon perzisztens
SVHC = Substances Very Hight Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok
MSDS = Material Safety Data Sheets -Biztonságtechnikai adatlap