Szabályozási háttér


• Alkalmazandó közösségi szabályozások:

A hűtőközegek felhasználását az alábbiak szabályozzák:

• A kiotói jegyzőkönyv (HFC)
- Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EK Rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról, az u.n. F-Gáz rendelet.
• A montreali jegyzőkönyv (CFC, HCFC...)
- Az 1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról.
• A hulladékokról szóló irányelv
- 2008. november 19-i 98/2008/EK irányelv.
• A címkézés követelményeit meghatározó rendelet
- 1272 /2008/EK CLP rendelet.

  

• Európai és hazai szabályozások, melyeket minden szolgáltatás esetén alkalmazni kell:

Egy pár példa a magyar és európai jogszabályokból, melyek a hűtőközegekre vonatkoznak:

 
"visszanyerés" ...Regulatory background14/2015 Korm. rend. 18. § (1) és (2)
"(1) Az F-ÜHG-t tartalmazó HR és MR szektor berendezései hűtőegységeinek hűtőköre esetében a visszanyerést kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.

(2) Minden más, F-ÜHG-t tartalmazó termék és berendezés esetén a visszanyerést az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint kell végezni, figyelemmel a 3. § (2)-(4) bekezdéseiben rögzített szervek által meghatározott egyéb rendelkezésekre."


2. melléklet a 14/2015. Korm. rendelethez

Az F-ÜHG közeget tartalmazó hűtőkörök töltetét minden, a hűtőkör megbontásával járó munkavégzés előtt a hűtőkör nem érintett részébe, vagy külön tartályba kell lefejteni. A lefejtett közeg - amíg jogszabály nem tiltja - ugyanabba a hűtőkörbe a szükséges tisztítást követően visszatölthető vagy regenerálás után más hűtőkörben újrafelhasználható. Visszatöltés előtt a rendszer tömörségét ellenőrizni kell.

"hulladék
2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 23.

"bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles"

24.
"veszélyes hulladék": az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék."

 

„SZ” kísérőjegy
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 14§(4).
"A szállítás során a veszélyes hulladékhoz a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dokumentáció mellett a 2. számú mellékletben meghatározott kísérő dokumentációt kell mellékelni. A szállító a veszélyes hulladék szállítását csak akkor kezdheti meg, ha a termelőtől megkapta a kitöltött „SZ” kísérőjegyet, és ellenőrizte, hogy a rá vonatkozó adatok helytállók. A szállító csak az „SZ” kísérőjegyen feltüntetett kezelőnek adhatja át a veszélyeshulladék-szállítmányt."


"F-ÜHG kibocsátás"
Az 517/2014/EK rendelet 3. cikk (1) és (2)


"(1) Tilos fluortartalmú üvegházhatású gázokat szándékosan a légkörbe kibocsátani, amennyiben a kibocsátás a rendeltetésszerű használat szempontjából műszakilag nem indokolt.

(2) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek óvintézkedéseket kell tenniük az ilyen gázok véletlen kibocsátásának (a továbbiakban: a szivárgás) megelőzése érdekében. Az üzemeltetőknek meg kell tenniük minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgásának minimálisra csökkentése érdekében."

Berendezés megszüntetése

Az 517/2014/EK rendelet 6. cikk (1) g)

"a berendezés használaton kívül helyezése esetén a fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésére és ártalmatlanítására tett intézkedések."

A már használt hűtőközegek és közvetítőközegek veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért erre szakosodott, engedéllyel rendelkező személyzettel kell elvégezni az anyagok lefejtését, kezelését, szállítását és ártalmatlanítását.


98/2001 20. § (1) és (2) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítása a hulladék összetétele alapján történhet. Az ártalmatlanítás megvalósításának feltételeit - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az illetékes környezetvédelmi hatóság állapítja meg engedélyében.

2012. évi CLXXXV. törvény 3. § e)

"a szennyező fizet elve: a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért;"

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 2. melléklet

1.1. Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban részt vevőknek a jelen szabályzat részét képező kísérőjegyeket kell használniuk:

Kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához (a továbbiakban: „SZ” kísérőjegy). Ezt a lapot a veszélyes hulladék termelője tölti ki. Ez a kísérőjegy a kezelőig dokumentálja a hulladékot.

1.2. A veszélyes hulladékok azonosítására a hulladékjegyzékben felsorolt azonosító számokat kell használni.

 

 • Nyomástartó berendezések kötelező karbantartása:

 
A nyomástartó berendezések karbantartása a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 97/23/EK számú európai irányelv által szabályozott (Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED) ). Az átültető magyar jogszabály a 9/2001. GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról. A GM rendelet hatálya kiterjed az olyan nyomástartó berendezés és rendszer, valamint egyszerű nyomástartó edény tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, amelyben a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja, valamint az ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.